Prevádzkovateľom internetového obchodu K podstate veci (kpodstateveci.sk) je:
OZ K podstate veci
Laurinská 4
811 01, Bratislava

IČO: 53419308
IČ DPH: SK2121404197

Akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky píšte na info.kpodstateveci@gmail.com

Nákup bez poskytnutia osobných údajov
Nakupovať v K podstate veci môžete aj v prípade neposkytnutia osobných údajov, avšak len ojedinele.

 

Nákup prostredníctvom internetu

V K podstate veci je možné nakupovať aj s registráciou aj bez registrácie.

V oboch prípadoch, aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, vďaka ktorým Vám môžeme tovar doručiť. Tieto informácie získavame a spracúvame v súlade s §74 ods. 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.  a so Zákonom č. 18/201 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)).

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle platnej legislatívy.

Svoje údaje môžete zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení do svojho užívateľského konta v časti „Osobné údaje“. Ak si prajete zrušiť svoju registráciu, napíšte nám mail na adresu info.kpodstateveci@gmail.com Vaše konto do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu bude zneaktívnené a údaje budú vymazané.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria:

Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

General Logistics Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S

Zásielkovňa, s. r. o., so sídlom  Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Pri objednaní tovaru z K podstate veci si môžete zvoliť tieto spôsoby platby. 1) platba v hotovosti pri osobnom odbere, 3) bankový prevod, ktorý vykonávate priamo na stránke Vašej banky 4) elektronické bankovníctvo – na našej stránke ponúkame možnosť elektronického bankovníctva prostredníctvom služby GoPay. Platba je realizovaná na stránke Stripe.com, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je OZ K podstate veci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu. Zároveň OZ K podstate veci uchováva údaje v súlade s lehotami podľa platnej legislatívy.